Statut Koła

Home  /  Statut Koła

Statut Naukowego Koła Robotyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (27 X 2014)

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

 • §1. Organizacja nosi nazwę: Naukowe Koło Robotyki i Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Jagiellońskiego (zwanego dalej Kołem).
 • §2. Dopuszczalne pisownie nazwy to „Naukowe Koło Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ”, „Koło Robotyki UJ”, „Koło Naukowe Robotyki UJ” oraz „Koło Robotyki i Sztucznej Inteligencji”. Nazwę organizacji można tłumaczyć na język angielski jako „Jagiellonian University Students’ Robotics Association”.
 • §3. Siedzibą Koła jest pracownia 1164 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Łojasiewicza 6. Siedziba może zostać zmienione uchwałą zarządu.
 • §4. Opiekunem Koła jest pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki UJ wyznaczony przez dziekana powyższej jednostki i zaaprobowany przez Zarząd Koła.
 • §5. Źródłami prawa obowiązującego członków Koła są: Statut Koła, uchwały Walnych Zebrań, rozporządzenia Zarządu Koła oraz powszechnie obowiązujące prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2: Cele i zadania

 • §1. Celami Koła są:
  • 1. Pogłębianie i rozwój zainteresowań związanych z robotyką i metodami sztucznej inteligencji.
  • 2. Propagowanie wiedzy związanej z robotyką wśród innych studentów i młodzieży szkolnej.
  • 3. Stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie oraz swobodnej wymianie poglądów naukowych.
  • 4. Promowanie osiągnięć naukowych członków Koła.
  • 5. Nawiązanie współpracy z firmami działającymi w branży informatycznej.
  • 6. Opieka nad pracownią robotyki.
  • 7. Pozyskanie funduszy na zakup dodatkowego wyposażenie pracowni robotyki.
 • §2. Sposobami prowadzącymi do tych celów są:
  • 1. Organizacja konferencji i warsztatów.
  • 2. Uczestnictwo i organizacja zawodów robotyki.
  • 3. Wygłaszanie odczytów i referatów.
  • 4. Współpraca z innymi kołami naukowymi o podobnych profilach.
  • 5. Urządzanie wycieczek i obozów naukowych.
  • 6. Prowadzenie strony internetowej.
  • 7. Występowanie wobec władz Uniwersytetu w interesach Koła i sprawach jego członków.

Rozdział 3: Członkostwo

 • §1. Przynależność do Koła jest dobrowolna.
 • §2. Członków dzielimy na:
  • 1. Kandydatów
  • 2. Zwyczajnych
  • 3. Sympatyków
  • 4. Honorowych
 • §3. Członkiem kandydatem może zostać każdy student studiów stacjonarnych UJ I, II lub III stopnia składając pisemny wniosek do Zarządu Koła.
 • §4. Członkiem zwyczajnym zostaje członek kandydat po upływie trzymiesięcznego okresu próbnego i pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury przez Zarząd Koła. Status członka zwyczajnego otrzymują wszyscy członkowie założyciele Koła.
 • §5. Regulacje dotyczące okresu próbnego członka kandydata:
  • 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia kandydatury danego członka, jego okres próbny może zostać jednorazowo przedłużony o kolejne 3 miesiące. Decyzja o przedłużeniu okresu próbnego dokonywana jest przez Zarząd na wniosek członka kandydata.
  • 2. Członek kandydat, który uzyskał negatywną opinię i nie przedłużono mu okresu próbnego, automatycznie zostaje skreślony z listy członków Koła. Osoba taka może złożyć wniosek o ponowne przyjęcie do Koła nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty skreślenia z listy członków.
  • 3. Zarząd w uzasadnionych przypadkach może skrócić długość okresu próbnego danego członka.
  • 4. Decyzje o przedłużeniu lub skróceniu okresu próbnego danego członka muszą być podjęte przez Zarząd jednomyślnie.
  • 5. Okres przerwy wakacyjnej, tj. 1 VII – 30 IX, nie wlicza się do czasu trwania okresu próbnego.
 • §6. Członkiem sympatykiem może zostać osoba wspierająca działalność Koła.
 • §7. Statut członka sympatyka przyznaje Zarząd Koła na podstawie wniosku złożonego przez osobę ubiegającą się o statut członka sympatyka.
 • §8. Członek zwyczajny Koła, w momencie ukończenia studiów lub rezygnacji z dalszego studiowania, pozostaje członkiem Koła z prawami członka sympatyka.
 • §9. Członkostwo honorowe jest przyznawane osobie szczególnie zasłużonej dla Koła.
 • §10. Członkostwo honorowe jest przyznawane jednogłośną decyzją Zarządu Koła na wniosek podpisany przez co najmniej 5 członków zwyczajnych Koła.
 • §11. Członek honorowy automatycznie przestaje być członkiem zwyczajnym, członkiem kandydatem lub członkiem sympatykiem.
 • §12. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  • 1. Głosowania na Walnym Zebraniu.
  • 2. Czynnego i biernego wyboru do Zarządu Koła.
  • 3. Organizowania pod patronatem Koła i za zgodą Zarządu działalności wyszczególnionej w §2 Rozdziału 2.
  • 4. Występowania z własnymi inicjatywami i w miarę możliwości uzyskiwać pomoc w ich realizacji.
  • 5. Brania udziału we wszystkich imprezach i wyjazdach organizowanych przez Koło.
  • 6. Korzystania z wszelkich dostępnych pomocy naukowych będących własnością Koła wedle reguł ustalonych przez Zarząd.
  • 7. Odwołania się od decyzji Zarządu do Komisji Rewizyjnej.
 • §13. Członkowie kandydaci mają prawo do:
  • 1. Organizowania pod patronatem Koła i za zgodą Zarządu działalności wyszczególnionej w §2 Rozdziału 2.
  • 2. Brania udziału we wszystkich imprezach i wyjazdach organizowanych przez Koło.
  • 3. Występować z własnymi inicjatywami i w miarę możliwości uzyskiwać pomoc w ich realizacji.
  • 4. Korzystania z wszelkich dostępnych pomocy naukowych będących własnością Koła wedle reguł ustalonych przez Zarząd.
 • §14. Członkowie sympatycy i honorowi mają prawo do:
  • 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Koła bez prawa głosu.
  • 2. Uczestnictwa i udzielania wsparcia w działalności statutowej Koła.
 • §15. Członkowie Koła mają obowiązek:
  • 1. Przestrzegać statutu Koła.
  • 2. Aktywnie uczestniczyć w życiu Koła.
 • §16. Członkostwo traci się przez:
  • 1. Dobrowolne wystąpienie z Koła.
  • 2. Nie wywiązywanie się z obowiązków członka Koła lub działanie na szkodę Koła.
  • 3. Nie opłacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok.

Rozdział 4: Władze

 • §1. Organami Koła są: Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Walne Zebranie.
 • §2. Zarząd:
  • 1. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, koordynatora sekcji robotyki oraz koordynatora sekcji sztucznej inteligencji.
  • 2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
  • 3. Prezesa wybiera walne zebranie członków zwykłą większością głosów.
  • 4. I i II Wiceprezesa mianuje Prezes bezpośrednio po uzyskaniu mandatu od członków Koła.
  • 5. Koordynatorów sekcji wybiera walne zebranie członków zwykłą większością głosów.
  • 6. Koordynatorzy sekcji powinni prowadzić przynajmniej jedne zajęcia w ramach sekcji.
  • 7. W razie nieobecności Prezesa jego obowiązki przejmują Wiceprezesi. W przypadkach spornych decydujący głos ma I Wiceprezes.
  • 8. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów.
  • 9. Do zadań Zarządu należy kierowanie działalnością Koła, reprezentacja w środowisku naukowym i uniwersyteckim, planowanie działalności Koła oraz sprawowanie pieczy nad finansowaniem Koła.
  • 10. Zarząd ustępujący jest zobowiązany do przedstawienia Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności za rok ubiegły.
 • §3. Komisja Rewizyjna:
  • 1. Walne zebranie powołuje Komisję Rewizyjną, która sprawuje kontrolę prawidłowego dysponowania funduszami Koła.
  • 2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób.
  • 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są zwykłą większością głosów, po wyborze Prezesa Koła i mianowaniu wiceprezesów.
  • 4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • 5. Kadencja członów komisji rewizyjnej trwa 1 rok.
  • 6. Na walnym zebraniu komisja przedstawia raport ze swojej działalności.
  • 7. Jednogłośną decyzją członków Komisji Rewizyjnej, Komisja może zwołać Walne Zebranie o którym mowa w §4 punkt 8 w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu Koła lub defraudacji funduszy Koła przez Zarząd Koła.
 • §4. Walne zebranie:
  • 1. Walne Zebranie Koła stanowi najwyższą władzę Koła.
  • 2. Walne Zebranie tworzą członkowie zwyczajni Koła zgromadzeni w wyznaczonym miejscu i czasie.
  • 3. Walne Zebranie wybiera Prezesa, Komisję Rewizyjną oraz uchwala i zmienia statut Koła.
  • 4. Walne Zebranie może odwołać Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną a także wszystkie ustawy przez nie podjęte.
  • 5. Walne Zebranie podejmuje decyzje większością głosów z wyjątkiem postanowień opisanych w rozdziale 6 paragraf §1 i §2.
  • 6. Walne Zebranie odbywa się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w dniu w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne.
  • 7. Walne Zebranie jest zwoływane przez Prezesa na początku każdego roku akademickiego (przed 15 listopada). Miejsce i termin zebrania ogłoszone jest z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
  • 8. Walne Zebranie może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym z tygodniowym wyprzedzeniem decyzją komisji rewizyjnej, Zarządu bądź opiekuna Koła.

Rozdział 5 : Finanse

 • §1. Za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła oraz związaną z nimi dokumentację odpowiedzialny jest Zarząd Koła.
 • §2. Każdy członek Koła (z wyjątkiem członków honorowych) jest zobowiązany uiścić składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd Koła.

Rozdział 6 : Postanowienia końcowe

 • §1. Uchwalanie i zmiana statutu:
  • 1. Statut Koła uchwala i zmienia Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków zwyczajnych Koła.
  • 2. Decyzje Walnego Zabrania dotyczące jego władz, struktury oraz funkcjonowania, a nie stanowiące zmian statutu, podpisane przez Prezesa, dołączane są do Statutu w formie załączników.
  • 3. W przypadku zgłoszenia przez Dział Nauczania zastrzeżeń co do brzmienia statutu, Zarząd Koła jest upoważniony do dokonania stosownych poprawek jednomyślną decyzją.
  • 4. W przypadku niemożności zebrania 2/3 członków Koła istnieję możliwość powołania następnego zebrania walnego, na którym nie stosuje się przepisów o obecności 2/3 członków.
 • §2. Rozwiązanie Koła następuje z mocy uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Koła. W razie rozwiązania majątek Koła przechodzi komisyjnie na Wydział Matematyki i Informatyki.
 • §3. O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Walne Zebranie.